S. Kapkanshchikov

Head of the Department of Economics of Ulyanovsk State University
Ulyanovsk State University
Author ID: 20402
Interests